• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KIDFANTY z dnia 28.10.2018 roku

 

 • 1 Przepisy ogólne
 1. Sklep internetowy umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma STUDIO 3D Jerzy WŁodarski, ul. Przemysłowa 38, 86-061 Brzoza, NIP 9561627209, REGON 340495917, zwana dalej Sklepem. Adresem korespondencyjnym jest adres ul. Żmudzka 10/21, 85-028 Bydgoszcz.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego).
 4. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych i wyrażone są w kwocie brutto. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki towaru do Klienta.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
 6. a) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies
 7. b) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

Celem zapewnienia użytkownikom pełnego bezpieczeństwa korzystania z naszego sklepu, proponujemy używanie najnowszych/zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz ich rozszerzeń i wtyczek.

 

 • 2 Zamówienia
 1. W rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu przez zamówienie rozumie się oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę towaru.
 2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 3. Klient w celu złożenia zamówienia dokonuje rejestracji poprzez założenie nowego konta na stronie głównej sklepu wybierając opcje ”Rejestracja/Logowanie”. Zamówienia można dokonać również bez rejestracji i założenia konta wypełniając formularz zamówienia.
 4. W celu zarejestrowanie nowego konta wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adresu zamieszkania, adresu dostawy, numeru telefonu oraz hasła. W celu dokonania zamówienia bez założenia konta należy podać te same dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

 • 3 Realizacja zamówień i dostawy
 1. Dostawa zamówionego towaru następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 3. Formy płatności:
 4. a) płatność z góry przelewem tradycyjnym na firmowe konto bankowe. Przelew należy wysłać na konto: Alior Bank S.A., numer konta 10 2490 0005 0000 4600 2314 7550 - przy tej formie płatności procedurę             realizacji zamówienia uruchamiamy po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego            zamówienia wraz z kwotą dostawy. Z chwilą wpłynięcia należności na nasze konto towar zostaje   wysłany.
 5. b) płatność z góry szybkim przelewem TPay (szybka płatność w kilkunastu bankach oraz kartą).

 

 • 4 Sposoby dostawy i odbiór towarów
 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym realizowane są na terytorium całego kraju, na indywidualnych warunkach możliwa jest wysyłka towaru za granicę Polski.
 2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:
 3. Transport kurierem z przedpłatą na konto 17,50 zł brutto - mniejsze produkty do 31,5 kg, w rozmiarze standardowym (wymiary do 120x60x60 cm)
 4. Transport kurierem z przedpłatą na konto 39,50 zł brutto - mniejsze produkty do 31,5 kg, w rozmiarze niestandardowym (wymiary powyżej 120x60x60 cm, max 200 cm długości)
 5. Transport kurierem z przedpłatą na konto 73 zł brutto -produkty powyżej 31,5 kg,  przesyłki nie                paletowe
 6. Transport kurierem z przedpłatą na konto 159 zł brutto - produkty powyżej 31,5 kg, wielkogabarytowe, przesyłki paletowe
 7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, kompletność i stan należy sprawdzić w obecności kuriera. W razie stwierdzenia braków bądź uszkodzeń należy sporządzić protokół, który jest jedyną podstawą do przyjęcia reklamacji.

 

 • 5 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
 1. Dane Osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) (dalej zwane: „Rozporządzenie RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest STUDIO 3D Jerzy Włodarski, ul. Przemysłowa 38, 86-061 Brzoza, NIP 9561627209
  3. Sklep może zbierać następujące dane osobowe użytkowników strony internetowej kidfanty.pl poprzez odpowiednie formularze: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu.
 3. Dane osobowe Klienta będę przetwarzane do następujących celów:
  - realizacji usług zgodnie z zawartą umową.
  - obsługi procesu zakupów online. Wykorzystujemy dane osobowe klienta w celu przetworzenia i doręczenia zamówienia oraz informowania o statusie zamówienia przez pocztę elektroniczną
  - wystawianie dowodów zakupu: paragonów lub faktur sprzedaży
  Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 4. Sklep przechowuje dane osobowe jedynie przez zasadnie potrzebny okres, niezbędny do realizacji zamówienia. W tym względzie zainteresowany jest zobowiązany podać dane potrzebne do wykonania umowy sprzedaży.
 5. Na podstawie RODO masz prawo do:
  - żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  - żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  - żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  - żądania przenoszenia danych osobowych.
 6. Przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych Klientów
  a) W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Sklepowi przekazywanie zebranych danych organom państwowym, takie dane Sklep udostępni.
 7. b) Zebrane dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane są określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji               umownego lub prawnego obowiązku Sklepu. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane      dane należą: banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne,                agencje reklamowe i instytucje płatnicze.
 8. c) W przypadku takiego przekazania, Sklep zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych   osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umowy.

Sklep w żadnym przypadku nie sprzedaje danych klientów podmiotom trzecim. Wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem strony są realizowane przy użyciu bezpiecznych systemów płatności. Poufne dane płatnicze są przesyłane bezpośrednio i w zaszyfrowanej postaci (SSL) do odpowiedniej instytucji.

 1. Gromadzenie adresów IP

Serwer strony internetowej automatycznie wykrywa adres IP i nazwy domen wykorzystywanych przez użytkowników. Adres IP to numer automatycznie przypisywany do komputera, gdy ten łączy się z Internetem. Informacja ta pozwala na dalsze przetwarzanie danych, w celu uzyskania pomiarów statystycznych.

 1. Pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika. 

 1. Zabezpieczenie danych osobowych
  Sklep deklaruje, że zostały wdrożone wszystkie niezbędne środki techniczne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

 

 • 7 Procedura reklamacyjna i oświadczenie przedsiębiorcy o obowiązku dostarczania rzeczy bez wad
 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późn. zm. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej należy zgłosić reklamację: listem, faksem, pocztą elektroniczną na adres bok@kidfanty.pl podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, oraz adres do korespondencji (lub adres e-mail), nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz opis problemu i żądania. Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny, o którym mowa w § 1 ust. 2. 4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Klient, może zostać poproszony o przesłanie reklamowanego towaru na adres korespondencyjny na koszt Sklepu, chyba że jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 4. W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany na papierze lub za pomocą poczty elektronicznej, o wyniku postępowania reklamacyjnego w sprawach dotyczących rękojmi za wady. W innych przypadkach nie dotyczących rękojmi za wady Sklep udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 5. W przypadku, gdy Sklep nie uznaje roszczenia klienta, wówczas klient może się zwrócić o interwencję do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub skorzystać z innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Sklep zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

 • 8 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować STUDIO 3D na adres poczty elektronicznej bok@kidfanty.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 • 9 Postanowienia dotyczące nie – konsumenta
 1. Postanowienia określone w § 7 oraz § 8 niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do Klientów nie będących konsumentami.
 2. Strony umowy na mocy art. 558 § 1 k.c. wyłączają przepisy o rękojmi za wady.
 3. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem odpowiedzialność Sklepu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 kc. i n.) zostaje wyłączona za wyjątkiem szkód, które Sklep wyrządził umyślnie.

 

 • 10 Gwarancja
 1. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu. Dane adresowe autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie internetowej producenta oraz w karcie gwarancyjnej produktu.
 2. Warunki gwarancji, czyli prawa i obowiązki klienta określa producent w karcie gwarancyjnej, o ile gwarancja została udzielona.

 

 • 11 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
 2. Obowiązujący regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów i zdjęć wykorzystanych w sklepie internetowym, logotypów bez zgody Sklepu jest zabronione.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 

 • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.